El FoCAP es constitueix com associació sense ànim de lucre i contempla en els seus estatuts la figura del soci de ple dret i del soci adherit. 

>> Adherir-se comporta acceptar els principis de l’entitat que es recullen a l’Ideari (+) i figurar a la relació de socis adherits
(+).
Els socis adherits reben gratuïtament informació periòdica de les activitats programades i de les novetats del web. 
Pots adherir-te emplenant les dades d'aquest formulari (+)

>> Els socis de ple dret, a més, poden participar i votar a les assemblees i escollir o ser escollits membres de la Junta Directiva.
Ser soci de ple dret implica contribuir amb una quota anual de 20 euros al manteniment del FoCAP per tal de fer possible la continuïtat i la millora de la pàgina web amb independència.
Per ser soci de ple dret cal sol·licitar-ho emplenant les dades del formulari adjunt (+)

Què és EL FoCAP?

El Fòrum Català d’Atenció Primària és un espai de debat, independent, crític, que vol col·laborar en la millora de l’Atenció Primària al nostre país.  Neix de la iniciativa d’un grup de professionals convençuts que una millor atenció primària suposa una millor atenció per als ciutadans.
És un moviment associatiu obert als metges i infermeres d’AP, a tota la resta de professionals i ciutadans, interessats en promoure a Catalunya una AP millor.
El FoCAP intervindrà davant les autoritats sanitàries per promoure la plena implantació del seu ideari, en benefici de la salut dels ciutadans.


Com neix EL FoCAP?
En els darrers anys en el sistema sanitari català, s’està produint una progressiva pèrdua d’importància de l’atenció primària de salut, un major protagonisme de les empreses hospitalàries i una creixent medicalització.
Aquests fets són maleficients per a la salut dels ciutadans i preocupen a membres del Grup d'Ètica i de l’Ateneu de la CAMFiC. La seva coincidència amb socis de l’AIFICC els porta a promoure un moviment associatiu, participatiu, que promogui, novament, centrar el sistema sanitari en el ciutadà i, per tant, en l’atenció primària.
Aquest moviment es concreta en la creació d’aquesta pàgina electrònica i la promoció d’una associació de professionals, oberta als ciutadans: el Fòrum Català d’Arenció Primària.
Aviat es publicarà un primer document, en defensa de la salut dels ciutadans, redactat pel Grup d’Ètica de la CAMFiC.

Demanarem les teves aportacions de millora!

Contacta amb nosaltres: focap2009@gmail.com

 Acte de constitució del FoCAP

El dia 3 de juny es va fer l'acte de constiItució del FoCAP com una associació amb entitat jurídica. Els Estatuts de l'entitat  han estat signats per 20  socis fundadors i s’han presentatn al Departament de Justícia per seguir el tràmit de legalització.

La fins ara Junta Gestora és ara la Junta Directiva de l'entitat, que haurà de convocar eleccions en el termini d'un any per a decidir la nova Junta Directiva, que exercirà durant 2 anys.

Els Estatuts contemplen la condició de soci adherit (els actuals adherits) i la condició de soci de ple dret que contribuiran al manteniment de l'associació amb una quota anual que fixarà l'assemblea general.


Quan s'hagi acabat el procés de legalització obrirem el torn per fer-se soci de ple dret de l'Associació Fòrum Català d'Atenció Primària.